Chính sách bảo mật

1. Thông tin chung

Chính sách bảo mật này mô tả cách Công ty TNHH Carpe Diem Glocal (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân từ người dùng (“bạn”, “của bạn”) khi bạn truy cập và sử dụng trang web webseovn.com (“trang web”).

2. Thông tin liên hệ

Để liên hệ với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể sử dụng thông tin sau:

  • Tên công ty: Công ty TNHH Carpe Diem Glocal
  • Địa chỉ: K49/1 Đường Bình An 7, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Email: admin@webseovn.com

3. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ bạn khi bạn sử dụng trang web:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp tự nguyện

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn dịch vụ và thông tin liên quan đến trang web, bao gồm việc xử lý thanh toán và truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi bạn đã đồng ý hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để xử lý thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ khác mà bạn yêu cầu.

5. Bảo mật

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo 100% bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

6. Trẻ em

Trang web của chúng tôi không được thiết kế đặc biệt để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách cố ý. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn phát hiện rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

7. Quyền của người dùng

Bạn có các quyền sau đây đối với thông tin cá nhân của mình:

  • Truy cập: Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn.
  • Sửa đổi: Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân không chính xác hoặc thiếu sót của mình.
  • Xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong các trường hợp cụ thể.

Nếu bạn muốn tận dụng bất kỳ quyền nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ đã cung cấp ở phần 2.

8. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này vào thời điểm chúng tôi cho là thích hợp. Các thay đổi sẽ được công bố trên trang web và áp dụng kể từ thời điểm công bố. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại chính sách bảo mật này định kỳ để nắm bắt các thay đổi.

Phiên bản chính sách bảo mật này được áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Scroll to Top